Ninove 29 May 2020 - 13u18
Clear Sky
10.04°C

Waterschaarste - aangepaste maatregelen voor de provincie Oost-Vlaanderen

27 juli 2018
Waterschaarste - aangepaste maatregelen voor de provincie Oost-Vlaanderen
Naar aanleiding van het advies dat dinsdag werd gegeven door de droogtecommissie riep wnd. gouverneur Didier Detollenaere op woensdag 25 juli de betrokken actoren samen om de situatie in Oost-Vlaanderen te evalueren. Op basis van de adviezen van de droogtecommissie en het advies van de experts over de situatie in Oost-Vlaanderen werden een aantal extra maatregelen getroffen in de provincie Oost-Vlaanderen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende watergebruik Oost-Vlaanderen, dat onmiddellijk van kracht is.
 

Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen

In de provincie Oost-Vlaanderen werd reeds een captatieverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen. Deze maatregel blijft verder van kracht, maar wordt verder uitgebreid naar de afgesloten meanders.

Deze maatregel geldt niet voor de captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit om te kunnen blijven voorzien in voldoende drinkwater.

Sproeiverbod

Het watergebruik is in deze periode hoger dan gemiddeld. Ondanks de reeds getroffen maatregelen blijft het waterverbruik stijgen. Spaarzaam omgaan met het beschikbare water blijft daarom nodig. De komende dagen blijft het warm en wordt er weinig tot geen regen voorspeld. Daarom volgt de wnd. gouverneur het advies van de droogtecommissie en worden de maatregelen in Oost-Vlaanderen verstrengd.

Vanaf vandaag is het verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 20u en 8u en met niet-leidingwater;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 20u en 8u met niet-leidingwater.

Brandgevaar

Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer werd daarom beslist om een vuurverbod op te leggen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen bepaalt dat:

 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
 • het voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen verboden is te roken;
 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.

Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden. We roepen op om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.

Gouverneur: “ Op advies van de droogtecommissie en de provinciale experts verstrengen we de maatregelen die al van kracht waren in Oost-Vlaanderen. Globaal gezien breiden we de maatregelen uit die al van toepassing waren op leidingwater, naar het gebruik van regenwater en grondwater. We voorzien hierbij wel enkele uitzonderingen, waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater tussen 20u ’s avonds en 8u ’s morgens voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. De situatie blijft ernstig en we moeten erger voorkomen. Ik wil dus nogmaals een oproep doen aan iedereen om spaarzaam te zijn met water.“

Meer informatie en contact

Meer informatie en het politiebesluit vindt u op http://gouverneurbriers.be/droogte/

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons