Burgemeester De Jonge (Open VLD) reageert op N-VA-kritiek over wijk Lebeke

  19 april 2022

  OUTER – “De stad pakt wel degelijk de overlast in de Lebeke aan”, aldus de burgemeester in een reactie op de N-VA-vraag naar een stand van zaken.

  Niet haar bevoegde schepenen, maar Tania De Jonge zelf legt uit hoe de stad omgaat met de klachten van de wijk Lebeke.

  Parking

  “Na de klachten ging ik in overleg met de buurt en de verantwoordelijken van Dender Hockey. Daar zijn inderdaad engagementen aangegaan op het vlak van parkeerproblematiek, de verkeersveiligheid, de geluidshinder en de aanleg van de speeltuin. De club kon een overeenkomst bekomen met de eigenaar van de voormalige feestzaal, maar door omstandigheden is deze parking afgesloten en niet bruikbaar.”

  Tijdens de gemeenteraad van de januari is het plan voor de herinrichting van het middenplein als parkeerzone goedgekeurd.

  “De uitvoering is gepland in de komende weken. Inmiddels gaf ik zelf de opdracht om de doorgangen van de op- en afritten te voorzien van geel-witte strepen. Toch wil in benadrukken dat we bij de dienst mobiliteit sinds maart vorig jaar zonder mobiliteitsambtenaar zitten. Ondanks de inzet van onze medewerkers zitten we daardoor in een impasse om verschillende mobiliteitsdossiers te verwerken. We hadden de intentie om een perceel in de buurt aan te kopen, maar de eigenaar heeft nooit gereageerd op een vraag tot aankoop. Als zich een opportuniteit voordoet, moeten we hierop ingaan.”

  Geluid

  Dender Hockey liet al een geluidstudie uitvoeren.

  “Er moet echter nog een aanvullende geluidstudie gebeuren om de impact van het geluid op de buren te berekenen. Er is een groenscherm aangeplant, maar de geluidstudie zal uitwijzen of bijkomende investeringen nodig zijn op dat vlak. De club investeerde zelf in petanque-terreinen en er loopt een participatietraject voor de aanleg van een speeltuin.”

  Wateroverlast

  Dat de stad niets doet aan de waterproblematiek is onterecht, aldus nog de burgemeester en getuigt van een gebrek aan terrein- en dossierkennis.

  “Na elke wateroverlast had ik overleg met de bevoegde diensten en collega’s om dit aan te pakken. In opvolging van de wateroverlast in 2021 in de Lebeke is samen met de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en RioPact het initiatief genomen om naar oplossingen te zoeken. RioPact liet op 10 augustus 2021 een cameraonderzoek van de riolering uitvoeren met een voorafgaande reiniging ervan. Daaruit blijkt, dat de riolering zich in een matige structurele toestand bevindt doch geen ernstige gebreken vertoont.”

  De onvertraagde afstroming van het oppervlaktewater naar de vallei overschrijdt echter de afvoercapaciteit van de riolering en de waterlopen. Om de overlast te verhelpen zijn grootschaliger maatregelen en projecten nodig. De dienst Openbare Werken heeft een voorstel uitgewerkt om het afstromend water van het hoger gelegen gebied bovenkant hockeyterrein op te vangen.

  Buffers

  “De provincie is dit voorstel genegen en wil dit uitbreiden met een bufferbekken ter hoogte van de buurtweg nr. 13. Hiervoor zijn grondinnames nodig. Een eigenaar van de benodigde percelen is aangesproken en hij lijkt het project genegen. Dit moet nu verder via een samenwerking tussen de stad en de provincie Oost-Vlaanderen technisch worden uitgewerkt.”

  Op 5 april heeft Aquafin aan de stad een voorstel van aanpak overgemaakt, na de inventarisatie van de knelpunten aangegeven door Ninove, Haaltert en de provincie Oost-Vlaanderen.

  “Dit voorstel omvat de aanleg van bufferbekkens, van de collector Vogelzangbeek en van rioleringen, zowel voor Ninove als voor Haaltert. Een geïntegreerde modelleringsstudie moet een beter inzicht geven in de interacties tussen de waterlopen en de riolering. Dit voorstel van aanpak zal binnenkort aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring worden voorgelegd.”

  Zij besluit: “De stad blijft in nauw overleg met de diverse actoren de problematiek opvolgen en zal hiertoe ook de nodige financiële middelen vrijmaken en initiatieven ondersteunen.”

  Lees ook: “N-VA Ninove wil overlast in wijk Lebeke sneller aanpakken”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons