• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Provincie Oost-Vlaanderen steunt natuurverenigingen bij aankoop van natuurgronden

19 december 2019

GENT/NINOVE — Erkende Oost-Vlaamse natuurverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2020 een beroep doen op financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden. De provincie trekt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 300.000. Dat is ook voor Wouter Mertens van Natuurpunt Ninove goed nieuws.

Riet Gillis, gedeputeerde voor Natuur en Milieu: “Met dit subsidiereglement willen we erkende natuurverenigingen financieel ondersteunen in hun natuurbeschermend engagement. Zij geven mee uitvoering aan het provinciaal natuurbeleid. In het reglement zijn voldoende garanties ingebouwd voor een blijvende bescherming van natuurgebieden.”

Twee Oost-Vlaamse natuurverenigingen komen in aanmerking: Natuurpunt vzw, actief in de volledige provincie, en vzw Durme, actief in het Waasland.

Voor de uitbouw van natuurkernen is het aankopen van gronden belangrijk. Er is op lange termijn meer garantie op degelijk natuurbeheer, -herstel of -ontwikkeling als het gebied eigendom is van natuurverenigingen of van de overheid. Zij beschikken over de biologische vakkennis en ervaring, maken natuurbeheerplannen op en waken over de correcte uitvoering ervan.

Aankoop

“Dat is goed nieuws”, vindt Wouter Mertens, voorzitter van Natuurpunt Ninove. “Er is vroeger ooit een provinciale aankoopsubsidie geweest, maar we stellen het al bijna 2 decennia zonder. Het Vlaams Gewest subsidieert ook voor een stuk de verwerving en de uitbouw van grote aaneengesloten natuurgebieden. Ook de stad Ninove ziet in ons dé partner voor haar natuurbeleid en subsidieert reeds van in den beginne 10 % van het aankoopbedrag.”

Tot nu toe moest Natuurpunt de restfinanciering zelf zien bijeen te halen met giften, benefieten en andere verdienmodellen. “Doordat ons aankoopritme vrij hoog ligt, hadden we de afgelopen jaren het water aan de lippen. We realiseerden de voorbije twee decennia immers meer dan een vierkante kilometer beter beschermde en beheerde natuur, alleen al in Groot-Ninove. Nu de provincie ook voor een deeltje bijspringt, wordt het gat dat we moeten dichtfietsen bij elke aankoop, weer wat kleiner.”

Daardoor moeten ze minder tijd moeten steken in administratie en in fondsen bijeen harken. “Zo komt er meer tijd vrij onze corebusiness: het werken op het terrein zelf, het verbeteren van natuurkwaliteit en het beschermen van zeldzame soorten en biotopen. Stukje bij beetje realiseren we massieve, aaneengesloten natuurgebieden. We gaan die echt ook nodig hebben om de klimaat- en biodiversiteitcrisissen te bufferen, die op ons afkomen. Tegelijkertijd werken we ook aan een aangenaam landschap: groen en ontspanning dichtbij voor iedereen en ruimte voor water bij overstromingen. We merken de laatste maanden niet alleen een verhoogde interesse van het beleid maar ook bieden verschillende mensen zich spontaan aan om mee te werken als vrijwilliger. Natuurbehoud zit duidelijk in de lift.”

Info: Natuurpunt NinoveProvincie Oost-Vlaanderen.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.